The man may have garnered hatred for his attitude when he took over Twitter, and he may have some eccentric habits too as per several reports but Elon Musk, who is amongst the richest today, laid out a few rules and mailed them to his employees in Tesla and all employees and managers would agree to it! If you are reading this right now, it may inspire you to change things around at your workplace. Scroll down to know the 6 rules of productivity that Elon Musk mailed his employees at Tesla.

[Reportedly] Elon Musk sent an email to the staff at Tesla with his 6 rules for productivity. Unsurprisingly, it leaked.
Here they are:

1) Avoid large meetings Large meetings waste valuable time and energy. – They discourage debate – People are more guarded than open – There’s not enough time for everyone to contribute Don’t schedule large meetings unless you’re certain they provide value to everyone.
2) Leave a meeting if you’re not contributing If a meeting doesn’t require your: – Input – Value – Decisions Your presence is useless. It’s not rude to leave a meeting. But it’s rude to waste people’s time.
3) Forget the chain of command Communicate with colleagues directly. Not through supervisors or managers. Fast communicators make fast decisions. Fast decisions = competitive advantage.
4) Be clear, not clever Avoid nonsense words and technical jargon. It slows down communication. Choose words that are: – Concise – To the point – Easy to understand Don’t sound smart. Be efficient.
5) Ditch frequent meetings There’s no better way to waste everyone’s time. Use meetings to: – Collaborate – Attack issues head-on – Solve urgent problems But once you resolve the issue, frequent meetings are no longer necessary. You can resolve most issues without a meeting. Instead of meetings: – Send a text – Send an email – Communicate on a discord or slack channel Don’t interrupt your team’s workflow if it’s unnecessary.
6) Use common sense If a company rule doesn’t:
1. – Make sense – Contribute to progress – Apply to your specific situation Avoid following the rule with your eyes closed. Don’t follow rules. Follow principles.

=========

Człowiek może garnered nienawiść dla jego postawy, kiedy przejął Twitter, a on może mieć pewne ekscentryczne nawyki zbyt jak na kilka raportów, ale Elon Musk, który jest wśród najbogatszych dzisiaj, położył kilka zasad i wysłał je do swoich pracowników w Tesli i wszystkich pracowników i menedżerów zgodzi się na to! Jeśli czytasz to właśnie teraz, może to zainspirować Cię do zmiany rzeczy w Twoim miejscu pracy. Przewiń w dół, aby poznać 6 zasad produktywności, które Elon Musk wysłał swoim pracownikom w Tesli.

 

Elon Musk wysłał [podobno] e-mail do pracowników w Tesli ze swoimi 6 zasadami produktywności. Co nie jest zaskakujące, wyciekł on.

Oto one:

 

1) Unikaj dużych spotkań Duże spotkania marnują cenny czas i energię. – Zniechęcają do dyskusji – Ludzie są bardziej strzeżeni niż otwarci – Nie ma wystarczająco dużo czasu, aby każdy mógł wnieść swój wkład Nie planuj dużych spotkań, chyba że jesteś pewien, że zapewnią one wartość dla wszystkich.

2) Opuść spotkanie, jeśli nie wnosisz wkładu Jeśli spotkanie nie wymaga Twojego: – Wkładu – Wartości – Decyzji Twoja obecność jest bezużyteczna. Opuszczenie spotkania nie jest niegrzeczne. Ale niegrzeczne jest marnowanie czasu ludzi.

3) Zapomnij o łańcuchu dowodzenia Komunikuj się ze współpracownikami bezpośrednio. Nie za pośrednictwem przełożonych czy kierowników. Szybcy komunikatorzy podejmują szybkie decyzje. Szybkie decyzje = przewaga nad konkurencją.

4) Bądź jasny, nie mądry Unikaj nonsensownych słów i technicznego żargonu. Spowalnia on komunikację. Wybieraj słowa, które są: – Zwięzłe – Do rzeczy – Łatwe do zrozumienia Nie brzmią mądrze. Bądź skuteczny.

5) Odrzuć częste spotkania Nie ma lepszego sposobu na marnowanie czasu wszystkich osób. Wykorzystaj spotkania do: – Współpracować – Atakować sprawy z góry – Rozwiązywać pilne problemy Ale kiedy już rozwiążesz sprawę, częste spotkania nie są już konieczne. Większość problemów można rozwiązać bez spotkań. Zamiast spotkań: – Wyślij tekst – Wyślij e-mail – Komunikuj się na kanale discord lub slack Nie przerywaj pracy swojego zespołu, jeśli jest to niepotrzebne.

6) Używaj zdrowego rozsądku Jeśli firmowa zasada nie:

1. – Ma sensu – Przyczynia się do postępu – Stosuje się do Twojej konkretnej sytuacji Unikaj przestrzegania zasady z zamkniętymi oczami. Nie kieruj się zasadami. Kieruj się zasadami.